Ordlista för svenska bolag

Ordlista & Förklaringar till svenska företagare

Företagare, ordlistan du inte kan vara utan!
Snabb, enkel och bra översikt med en enkel förklaring och sammanfattning vad som gäller för svenska bolag.
Fri service ifrån Offshore Company

Aktie
En aktie utgör en ägarandel i ett aktiebolag.
Aktieägaren får genom sitt delägarskap av bolaget rätt att delta och rösta på bolagsstämmor och ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning.
Aktiebok
Aktieboken är ett register över samtliga aktier och aktieägare i ett aktiebolag.
Aktiebolag
Ett aktiebolag är en juridisk person och ägs av aktieägarna. Aktieägarnas ansvar begränsas normalt till det kapital som de satsar i företaget. Ett aktiebolag företräds av en styrelse. Om inte annat har bestämts i bolagsordningen måste ett aktiebolag ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Större aktiebolag måste dock alltid ha revisor.
Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 25.000 kronor för privata aktiebolag och minst 500.000 kronor för publika aktiebolag.

Beslutsför styrelse
Vid ett styrelsemöte där mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande blir styrelsen beslutsför. Det innebär att styrelsen kan fatta giltiga beslut.
Bolagsordning
Alla aktiebolag måste ha en bolagsordning. I bolagsordningen regleras bl.a. verksamhet, styrelse, aktiekapital och räkenskapsår för ett aktiebolag. Bolagsordningen registreras hos Bolagsverket.
Bolagsstämma
Sammanträde med aktieägarna i ett aktiebolag.
Bolagsverket
Bolagsverket är den myndighet i Sverige som granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv. Hos Bolagsverket kan du exempelvis registrera ditt aktiebolag och skicka in årsredovisningar.

Delgivningsmottagare
Se Särskild delgivningsmottagare
Dotterbolag
Ett aktiebolag är ett dotterbolag om ett annat företag (moderbolaget) äger så många aktier att det har mer än hälften av rösterna, eller om ett annat företag (moderbolaget) har ett bestämmande inflytande över aktiebolaget, exempelvis genom ett avtal.

Firmateckning
En firmatecknare är en person som företräder företaget och har befogenhet att skriva under avtal. Enligt aktiebolagslagen tecknas alltid aktiebolagets firma av styrelsen gemensamt, d.v.s. gemensam underteckning från fler än hälften av styrelsens medlemmar. Utöver att styrelsen tecknar firma kan annan firmateckning beslutas. Denna kan exempelvis vara styrelseledamöterna två i förening eller en särskild firmatecknare i förening med en styrelseledamot. Minst en av bolagets firmatecknare skall vara bosatt inom EES-området. Verkställande direktör har enligt lag firmateckningsrätt för löpande förvaltningsåtgärder. Denna rätt kan inte inskränkas av styrelsen.
F-skatt
Om du bedriver näringsverksamhet i Sverige kan du efter ansökan hos Skatteverket tilldelas en F-skattsedel. F-skatt är en skatteform för svensk preliminär skatt som betalas av den som bedriver näringsverksamhet, t.ex. genom ett aktiebolag. Läs mer på skatteverkets hemsida SKV
Om du visar ditt F-skattebevis eller anger att du har F-skatt på faktura, offert, anbud eller liknande ska utbetalaren inte dra skatt eller betala sociala avgifter.
Fysisk person
Med fysisk person menas en privatperson (människa). Motsatsen är en juridisk person, t.ex. ett aktiebolag.
Förbehåll
Det är möjligt att göra förbehåll i bolagsordningen som på olika sätt påverkar aktierna eller aktiekapitalet. Läs mer under Hembudsförbehåll, Förköpsförbehåll och Samtyckesförbehåll.
Företagsnamn
Företagsnamn är det namn som man bedriver näringsverksamhet under, normalt det registrerade namnet för sitt aktiebolag. Företagsnamn fungerar som kännetecken för själva företaget, medan ett varumärke är ett kännetecken för särskilda produkter och tjänster.
Förköpsförbehåll
I ett aktiebolag med förköpsförbehåll i bolagsordningen kan en aktieägare inte sälja sina aktier utan att först kontakta bolagets styrelse och hembjuda aktierna. Förköpsförbehållet gäller endast överlåtelser i form av köp, byte eller gåva.

Generalfullmakt
En generalfullmakt är en obegränsad fullmakt, dvs en fullmakt utan inskränkningar.
Ex; Vid köp av lagerbolag får du en generalfullmakt

Hembudsförbehåll
Det är möjligt att begränsa rätten att fritt överlåta aktier genom att i bolagsordningen ta in ett hembudsförbehåll.
Den som t.ex. köper aktier med ett hembudsförbehåll måste kontakta bolagets styrelse och hembjuda dessa aktier till de som enligt bolagsordningen har lösningsrätt. Förbehållet kan gälla för alla typer av övergångar, exempelvis köp, byte, gåva, arv, testamente och bodelning.

Juridisk person
Med juridisk person menas ett företag eller förening, t.ex. ett aktiebolag.
Motsatsen är en fysisk person (privatperson).

Kalenderår
Ett kalenderår omfattar tiden från den 1 januari till den 31 december.
Koncern
En koncern består av ett moderföretag och ett eller flera dotterföretag.
T.ex. är ett aktiebolag moderbolag till ett dotterbolag om aktiebolaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget grundat på moderbolagets aktie- eller röstmajoritet i dotterbolaget.

Lagerbolag
Ett lagerbolag är ett aktiebolag som är registrerat och klart för användning.
Likvidation
Likvidation av ett aktiebolag innebär att tillgångarna säljs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas mellan ägarna.
Likvidator
Likvidator är den person som har utsetts för att avveckla ett aktiebolag vid likvidation.

Moderbolag
Ett aktiebolag är ett moderbolag om det äger så många aktier i ett annat företag (dotterbolaget) att det har mer än hälften av rösterna, eller om aktiebolaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande över ett annat företag (dotterbolaget), exempelvis genom ett avtal.

Ordförande
Ordförande i styrelse måste utses och anmälas till Bolagsverket om styrelsen består av två eller flera ordinarie ledamöter.
Ordförande ska vara ledamot av styrelsen. I ett publikt aktiebolag får inte samma person vara både ordförande och verkställande direktör.

Revisor
I ett privat aktiebolag får bolagsordningen ange att bolaget inte ska ha någon revisor. Om krav finns att aktiebolaget ska ha revisor, ska minst en av bolagsstämman utsedd revisor vara auktoriserad eller godkänd. Våra lagerbolag bildas utan revisor, men om du vill att bolaget ska ha revisor så fyller du bara i namn och personuppgifter för denne i beställningsblanketten.
Räkenskapsår
Räkenskapsåret för ditt lagerbolag kan antingen vara kalenderår eller brutet. Ett brutet räkenskapsår påbörjas den första dagen i en kalendermånad och omfattar tolv kalendermånader.
Röstlängd
Röstlängden är en lista som innehåller namnen på de aktieägare som är med på en bolagsstämma i ett aktiebolag och där det också framgår hur många aktier och röster personen eller företaget företräder. Röstlängden finns ofta med direkt i stämmoprotokollet, men kan också bifogas protokollet som en särskild bilaga.

Samtyckesförbehåll
I ett aktiebolag med samtyckesförbehåll i bolagsordningen krävs bolagets godkännande för att en aktieägare skall kunna överlåta sina aktier genom köp, byte eller gåva. Av bolagsordningen skall det framgå om det är bolagsstämman eller styrelsen som skall ge samtycke. Är det bolagsstämman som skall ge samtycke måste man kalla till extra bolagsstämma om en sådan situation uppstår.
Stiftare
Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. En stiftare måste vara bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller vara en juridisk person från ett land inom EES.
Styrelseledamot
En styrelseledamot är en ordinarie medlem i styrelsen för ett aktiebolag.
Styrelsesuppleant
En styrelsesuppleant är en ersättare för ordinarie styrelseledamot i ett aktiebolag.
Särskild delgivningsmottagare
Ett aktiebolag som inte har någon behörig ställföreträdare som är bosatt i Sverige måste utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare. En behörig ställföreträdare är en styrelseledamot eller firmatecknare som tecknar firman ensam eller som tecknar i förening med någon eller några personer. Som behörig ställföreträdare räknas också VD i ett aktiebolag.
Särskilt företagsnamn
Du kan välja att bedriva en viss del av bolagets verksamhet under ett särskilt benämning och skydda detta namn genom att registrera särskilt företagsnamn för ditt aktiebolag. Särskilt företagsnamn ska avse en del av bolagets verksamhet och får inte innehålla ordet aktiebolag eller förkortningen AB. I övrigt gäller samma regler som för bolagets företagsnamn.

Utdelning
Utdelning är den del av vinsten för ett aktiebolag som delas ut till aktieägarna.

Årsredovisning
Ett aktiebolag ska varje år avsluta sin bokföring med att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen består av resultat- och balansräkning, noter, förvaltningsberättelse samt eventuellt en finansieringsanalys.
Årsstämma
Den bolagsstämma i ett aktiebolag som varje år ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut.

Kategorier
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest